ikona   +420 733 281 925

Používáme cookies

Používáme zejména technická cookies potřebná pro provoz našich webových stránek. Jedná se o cookies generované našim webem a cookies společnosti Google pro zabezpečení formulářů, zobrazování map a sledování návštěvnosti.


 

Ochrana osobních údajů GDPR
 

Úvodní ustanovení

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, zájemce a dalších osob (společně „kupující“) vsouladu splatnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ataké vsouladu snařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Prodávající je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Prodávající osobní údaje předá třetím osobám pouze vrozsahu nezbytném splnění ke účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.

 

Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování

Prodávající zpracovává tyto osobních údaje kupujícího (zájemce): jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.

 

Prodávající dále zpracovává údaje o zdravotním stavu vrozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního prostředku, tj. brýlí.Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem nabídky, zajištění výroby a dodání našich produktů.Vaše osobní údaje potřebujeme k evidenci a vyřízení Vašich objednávek a k vymáhání našich nároků vzniklých z uzavřených kupních smluv.

Dále Vaše osobní údaje využíváme k zasílání obchodních a marketingových sdělení, kdy Vás informujeme o našich akcích, novinkách a slevách.

 

Kdy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas:

V první řadě se jedná se o situace spojené s realizací objednávkya tím plnění smlouvy. V takovém případě je právním základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavřené kupní smlouvy, protože Vaše osobní údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a dodání zboží. Následně využíváme Vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdyje zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti.


Kdy potřebujeme Váš souhlas:

S Vaším souhlasem Vám pak zasíláme obchodních sdělení a newslettery, kterými Vás informujeme o našich novinkách, akcích a speciálních nabídkách.Uchovávání a doba zpracování osobních údajů.

Prodávající zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď velektronické, nebo papírové podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření kochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo kjejich ohrožení, úniku či poškození. Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou prodávajícím uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících suzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.

Údaje týkající se zdravotního stavu včetně poukazů na zhotovení brýlí od lékaře a údajů o vyšetření zraku u prodávajícíhojsou uchovávány způsobem a po dobu určenou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů na základě souhlasu kupujícího budou prodávajícím uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu kupujícím. Na webu provozovaném prodávajícím jsou třetími stranami (třeba Google a Facebook) používány soubory cookies, které ukládají webové stránky prodávajícího na zařízení kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek prodávajícího kměření a cílení reklamy. Můžete je deaktivovat ve Vašem prohlížeči či je nepřijmout.

 

Práva kupujícího

Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva:-právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od prodávajícího potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, délku uchovávání dat.

 

- právo na opravu či doplnění případných nepřesností -například změna bydliště

- právo na výmaz (být zapomenut) dle čl. 17 GDPR, jestliže (už) není dán důvod pro jejich zpracování;

- právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání údajů);

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR–tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od prodávajícího za účelem předání jinému správci;
- právo vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Prohlášení kupujícího

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Ochranou osobních údajů a porozuměl jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících zochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasí. Do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies. Některé cookies do Vašeho zařízení ukládá přímo náš web.

 

Tyto cookies nám pomáhají:

 

· identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách

· zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu.

 

Cookies jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní pomoci.