ikona   +420 733 281 925

Používáme cookies

Používáme zejména technická cookies potřebná pro provoz našich webových stránek. Jedná se o cookies generované našim webem a cookies společnosti Google pro zabezpečení formulářů, zobrazování map a sledování návštěvnosti.


 

 

Reklamační řád

 

platný od 15. 4. 2021

Oční Optika Pankrác s.r.o.

se sídlem Hvězdova 1594/19, Nusle, 140 00 Praha 4, 

IČ: 08098433, DIČ: CZ08098433

(dále jen „Prodávající“)

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a obsahuje informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými mezi kupujícím a Prodávajícím, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

2. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem, který je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím.

 

II. Záruční doba

 

1. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím, pokud není zvláštním právním předpisem stanovena záruční doba delší. Lhůtu k uplatnění práv z vad (24 měsíců) nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu používání. Byla-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, Prodávající odpovídá za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Po stejnou dobu náleží kupujícímu právo uplatnit své právo z vad.

2. U použitého zboží může být odpovědnost za vady zkrácena až na 12 měsíců od převzetí. Prodávající je však povinen tuto skutečnost s kupujícím dohodnout a uvést na dokladu o prodeji zboží.

3. Po uplynutí záruční doby práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají.

 

 

III. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, zejména vprovozovně na adrese Hvězdova 1601, Nusle, 140 00 Praha  4,  případně  v  kterémkoli  jiném  místě  stanoveném právními  předpisy. Také  prostřednictvím reklamačního formuláře jež je možno vytisknout a poslat poštou či E –mailem na: info@optika-pankrac.cz.

2. Práva z odpovědnosti za vady je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3. Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předloží kupující doklad o nákupu zboží. Za účelem prokázání vady věci je kupující povinen při uplatnění práv z odpovědnosti za vady předložit vadný výrobek vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

4. Není-li dále uvedeno jinak, pověřený pracovník Prodávajícího rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.

 

IV. Odpovědnost prodávajícího za vady

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 

a) zboží bylo používána v rozporu s návodem na údržbu nebo ošetřování, včetně poškození věci v důsledku zanedbání údržby a ošetřování věci nebo nedodržení zásad účelovosti výrobku;

b) zboží je mechanicky poškozeno (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku);

c) zboží bylo používána k jinému než stanovenému účelu;

d) opotřebení zboží v důsledku nevhodného výběru a použití.

 

Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje v následujících případech:

na zboží prodávané za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

má-li uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým používáním zboží,

vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti).

 

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

 

V. Vyřízení reklamace

 

1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, nezjedná-li nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

4. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace.

5. Dojde-li v rámci vyřízení reklamace k výměně reklamované věci za jinou, běží stále původní záruční doba, která se prodlouží o dobu nutnou k vyřízení reklamace.

6. Reklamace vady věci bude Prodávajícím uznána pouze v případě, bude-li se jednat o vadu, za kterou Prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění (v souladu s výše uvedenými podmínkami), uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí věci nebo ve smluvně poskytnuté záruční době.

7. Nebudou-li splněny podmínky pro uznání reklamace vady věci, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně nebude ani vyřízena.

8. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má reklamovaný výrobek vyzvednout. Nebude-li z jakéhokoli důvodu na straně Prodávajícího či kupujícího doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace ve výše uvedené lhůtě k vyřízení reklamace, je kupující povinen vyzvednout si reklamované zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena. Nevyzvedne-li si kupující zboží ani po uplynutí 6 měsíců ode dne výše uvedené lhůty k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn k prodeji tohoto zboží třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

1. Ustanovení tohoto reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti na charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z dohody stran nebo platných právních předpisů.

2. Tento reklamační řád platí pro všechny provozovny Prodávajícího. Prodávající zajišťuje seznámení kupujícího s obsahem reklamačního řádu vyvěšením jeho plného znění ve svých prodejnách a také jeho zveřejněním na svých webových stránkách, pokud je provozuje.

3. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem, tj. sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, je kupující v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Česká republika. Bližší postup kupujícího v souvislosti s podáním takového návrhu je dostupný na webových stránkách: www.coi.cz . Z této možnosti jsou vyjmuty spory ze smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb.